افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعات کار در مجلس بررسی می‌شود

افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعات کار در مجلس بررسی می‌شود


افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعات کار در مجلس بررسی میشود

افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعات کار در مجلس بررسی میشود

لایحه کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات در اولویت کاری مجلس قرار ...

لایحه کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات در اولویت کاری مجلس قرار ...
افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعات کار در مجلس بررسی میشود

مجلس طرح کاهش ساعت کاری کارمندان و افزایش تعطیلات به 2 روز در ...

مجلس طرح کاهش ساعت کاری کارمندان و افزایش تعطیلات به 2 روز در ...
www.iribnews.ir › سیاسی › دولت

کاهش ساعت کاری کارمندان و تعطیلات ۲ روزه قطعی شد؟ /توپ تعطیلی ...

کاهش ساعت کاری کارمندان و تعطیلات ۲ روزه قطعی شد؟ /توپ تعطیلی ...
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز و کاهش ساعت کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت اشاره کرد و گفت: ...

تعطیلات هفته
منبع خبر : iribnews.ir