رویکرد مهم انجمن سینمای جوانان ایران برقراری جشنواره ها‌ی منطقه‌ای است

رویکرد مهم انجمن سینمای جوانان ایران برقراری جشنواره ها‌ی منطقه‌ای است
مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران گفت: در حال حاضر رویکرد مهم رویکرد مهم انجمن سینمای جوانان ایران برقراری جشنواره ها‌ی منطقه‌ای است .
منبع خبر : yjc.news