پیامک رایگان بودن آب همدان

پیامک رایگان بودن آب همدان
همدان-در روزهای گذشته پیامک رایگان بودن آب برای شهروندان همدانی توسط شرکت آب منطقه ای استان ارسال شده است.
منبع خبر : mehrnews.com