ارائه خدمات پزشکی رایگان به ساکنان آساوله سنندجارائه خدمات پزشکی رایگان به ساکنان آساوله سنندج | با برپایی

ارائه خدمات پزشکی رایگان به ساکنان آساوله سنندج | با برپایی

ارائه خدمات پزشکی به ساکنان منطقه حاشیه نشین
منبع خبر : yjc.news