فیلم شناسایی یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر فارس

فیلم شناسایی یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر فارس
طی سلسله اقدامات اطلاعاتی و نیز اشراف پهپادی در اغتشاشات صورت گرفته یکی دیگر از عناصر اغتشاشگر توسط سازمان اطلاعات سپاه استان فارس شناسایی و دستگیر شد.
منبع خبر : mehrnews.com