قاری ایرانی دارنده مقام سوم مسابقات قرآن ترکیه

قاری ایرانی دارنده مقام سوم مسابقات قرآن ترکیه
قاری ایرانی مقام سوم مسابقات قرآن ترکیه را کسب کرد.
منبع خبر : iribnews.ir