گام بلند مجلس برای مدیریت تعارض منافع درحوزه سلامت

گام بلند مجلس برای مدیریت تعارض منافع درحوزه سلامت
مهدی عسکری نماینده کرج: مجلس برای مدیریت تعارض منافع و نیز ارتقاء سیاستگذاری در حوزه سلامت کام بلندی برداشته است.
منبع خبر : iribnews.ir